Print Friendly, PDF & Email
Información
729 votos

O Xulgado rexeita a petición de Audasa de que o caso sobre a presunta cobranza abusiva de peaxes sexa competencia da orde contenciosa-administrativa

Información
;Actualidad 10 Junio 2019
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

O Xulgado do Mercantil número 1 de Pontevedra rexeitou a declinatoria de xurisdición presentada por Audasa, quen defende que corresponde á orde contenciosa-administrativa, non á civil, o caso aberto por mor da demanda colectiva presentada pola Fiscalía polas presuntas prácticas abusivas na cobranza da peaxe de Rande durante as obras de ampliación da ponte. O xuíz confirma, polo tanto, que o coñecemento do litixio exposto corresponde á xurisdición civil e que é competencia obxectiva do Xulgado do Mercantil 1 de Pontevedra. “Podemos facer ver a Audasa o pouco acertado da súa postura simplemente poñendo de manifesto o feito de que non foi capaz de mencionar nunha extensa declinatoria de 40 páxinas nin unha soa sentenza ou auto dun só xulgado ou tribunal que puxese en dúbida a competencia da orde civil para coñecer deste tipo de demandas”, destaca o xuíz.

 

Ademais, indica que a Fiscalía “non discute a regularidade das tarifas ou peaxes, senón a oportunidade de cobrarllos aos condutores cando, supostamente, Audasa non está a cumprir as obrigas legais que lle competen en canto concesionaria da xestión dunha autoestrada”. O Xulgado recalca que a actividade como concesionaria dunha autoestrada en relación cos condutores que pagan as súas peaxes queda “moi afastada do que se pode considerar como exercicio de potestades administrativas”.

“A propia norma á que apela Audasa recoñece que a súa actividade de explotación da autoestrada é de carácter comercial. Iso implica, necesariamente, que as relacións que establece cos usuarios desa autoestrada son de carácter estritamente privado, polo que as incidencias habidas nesa relación cínguense á esfera civil e, por tanto, han de ser discutidas ante os órganos da xurisdición civil, non ante os da xurisdición contencioso-administrativa”, argumenta o maxistrado. A resolución non é firme, pois contra ela cabe interpoñer recurso de reposición no prazo de cinco días.

El Juzgado rechaza la petición de Audasa de que el caso sobre el presunto cobro abusivo de peajes sea competencia del orden contencioso-administrativo

10/06/2019.- El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha desestimado la declinatoria de jurisdicción presentada por Audasa, quien defiende que corresponde al orden contencioso-administrativo, no al civil, el caso abierto a raíz de la demanda colectiva presentada por la Fiscalía por las presuntas prácticas abusivas en el cobro del peaje de Rande durante las obras de ampliación del puente. El juez confirma, por tanto, que el conocimiento del litigio planteado corresponde a la jurisdicción civil y que es competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra. “Podemos hacer ver a Audasa lo poco acertado de su postura simplemente poniendo de manifiesto el hecho de que no ha sido capaz de mencionar en una extensa declinatoria de 40 páginas ni una sola sentencia o auto de un solo juzgado o tribunal que hubiese puesto en duda la competencia del orden civil para conocer de este tipo de demandas”, destaca el juez.

 

Además, indica que la Fiscalía “no discute la regularidad de las tarifas o peajes, sino la oportunidad de cobrárselos a los conductores cuando, supuestamente, Audasa no está cumpliendo las obligaciones legales que le competen en cuanto concesionaria de la gestión de una autopista”. El Juzgado recalca que la actividad como concesionaria de una autopista en relación con los conductores que pagan sus peajes queda “muy alejada de lo que se puede considerar como ejercicio de potestades administrativas”.

 

“La propia norma a la que apela Audasa reconoce que su actividad de explotación de la autopista es de carácter comercial. Ello implica, necesariamente, que las relaciones que establece con los usuarios de esa autopista son de carácter estrictamente privado, por lo que las incidencias habidas en esa relación se ciñen a la esfera civil y, por tanto, han de ser discutidas ante los órganos de la jurisdicción civil, no ante los de la jurisdicción contencioso-administrativa”, argumenta el magistrado. La resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días.

Print Friendly, PDF & Email

campana_de_propinas