A Mesa Intersindical De Galicia ve nos problemas de atención do sinistro de Fandicosta un exemplo da «irresponsabilidade» das administracións públicas en materia de emerxencias

Información
Reportajes 12 Mayo 2016 4123 Votos Correo electrónico Imprimir
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
social youtube xornalgalicia   feed-image

feijooapagandofandicosaA Mesa acusa a Xunta e as deputacións de manteren un sistema «esencial» fraccionado entre diferentes empresas privadas, sen regulación homoxénea, sen un mando único e sen coordinación entre dispositivos. A esta situación cómpre engadir a do 112, que se atopa «privatizado e precarizado».

A Mesa Intersindical acusa deste «despropósito» organizativo ao conselleiro da Presidencia, Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e non esquecen que as catro Deputacións teñen responsabilidades históricas na implantación do actual modelo de emerxencias. As respectivas presidencias actuais teñen na súa man redimirse impulsando a recuperación do servizo mediante xestión directa. Hoxe por hoxe a Xunta e a Deputación de Ourense quédanse soas na defensa dun sistema que non só se demostra ineficaz e deficiente, senón que malgasta recursos que deberan ser empregados en mellorar o servizo derivándoos a beneficio empresarial. Destacan tamén a insistencia do Presidente da Xunta en descargarse de responsabilidades dicindo que pedirá explicacións ao 112, cando os responsables do funcionamento e do mapa de emerxencias de Galicia son o señor Rueda e o Director Xeral de Emerxencias, así como os membros do seu partido que se negaron en múltiples ocasións a recibir a esta Mesa, ou cando na única vez que se dignaron a facelo ignoraron as advertencias de que sucesos coma este, en maior ou menor escala, son e serán frecuentes mentres non nos dotemos dunha solución integral, empezando polo desenrolo do recollido na Lei de Emerxencias.

Segundo a Mesa Intersindical, sinistros como o de Fandicosta deben ser atendidos «con celeridade, coordinación e suficiencia»; porén, moitas veces acábase por recorrer ao «voluntarismo e sacrificio» por parte dos profesionais das emerxencias. Desde os sindicatos lamentan que as autoridades «non aprendesen lección ningunha» de episodios anteriores nin mostrasen «propósito de emenda» dos seus erros. Neste caso a AXEGA, que é o ente que debería de coordinar o operativo neste tipo de sinistros e en onde opacamente se volcan cantidades inxentes de recursos económicos gastados en persoal e material cuxas funcións son descoñecidas e inoperativas.

Para a Mesa Intersindical, as autoridades galegas teñen unha visión «mercantilista, miserenta e curtopracista» sobre a atención das emerxencias. Os sindicatos dubidan que se poida atender profesionalmente sinistros coma este sen unha regulación concreta nin protocolos. «Proba do despropósito é que na lei de emerxencias de Galicia só aparece a palabra "bombeiro" no punto tres da disposición adicional terceira, relativa ao desenrolo do regulamento. Punto non só non desenrolado, senón do que nin sequera se dignaron a falar con nos».

Os sindicatos insisten na necesidade dun estatuto profesional dos bombeiros e en que os operativos de emerxencias conten cun mando único que garanta a coordinación estable. A Mesa Intersindical De Bombeiros De Galicia rexeita o actual modelo, composto por consorcios privatizados por todo o país e en situación precaria, con parques de bombeiros locais dependentes dos grandes concellos que, «ou ben están obsoletos, ou en precario ou sen competencias claras para actuar fora do seu termo municipal».

Desde a MIB sinalan que as dimensións do sinistro de Fandicosta o fan un caso «espectacular». Con todo, os sindicatos explican que é «demasiado frecuente» que haxa sinistros atendidos por parques privados de bombeiros cando hai parques públicos máis próximos ou, incluso, que se lles prohiba actuar aos profesionais dos parques públicos, como foi o caso.

Por último a MIB asegura que o colectivo de bombeiros de Galicia, tanto de parques públicos como privados, seguirán a mobilizarse coma nos últimos anos para que a situación cambie.

Santiago de Compostela, a 12 de maio de 2016

Mesa Intersindical de Bombeiros de Galicia

 

AntonSalgadoPlanPLATERGA CAMGALActivado el Plan de Protección Civil se vio superado por el Plan Camgal que se OMITIÓ presuntamente de forma intencionada para evadirse de las responsabilidades legales, Sr Feijóo, la MIERDA la tiene Usted en su casa, mírese el OMBLIGO y saque a la IMPRESENTABLE Sra Rosa Quintana de la madriguera y vésela de forma fulminante, por recaer en ella la responsabilidad de la gestión del siniestro, que a día de hoy, esta desaparecida, un comportamiento que ya es conocido y habitual, asomara para dar medallas a sus pupilos por guardar silencio sobre el delictivo comportamiento.

PLADESEMAPESGA, INFORMA, A LA CIUDADANÍA  Y AUTORIDADES; FISCALÍA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA....Etc.-

El fracaso de Núñez Feijóo al descubierto.

De acuerdo con lo establecido en la Orden del Ministerio de Fomento de 23 de febrero de 2001, los criterios de activación del Plan Camgal son los siguientes:

Derrame al mar de productos contaminantes desde un puerto o instalación costera o interior sin que esté implicado un buque y la magnitud de la emergencia supere la capacidad de respuesta de los planes locales o interiores correspondientes.

Es decir, se activó el Plan Territorial de Contingencias de Protección Civil ( Platerga ) pero no se hizo el preceptivo solapamiento con el Plan Camgal, al sobrepasar los riesgos los límites de Protección Civil.

La presidencia del Plan Camgal le corresponde al/a la titular de la consellería competente en la materia de lucha contra la contaminación marina accidental y tiene la responsabilidad de garantizar la existencia de los marcos, legislativo y administrativo, necesarios para el funcionamiento, la implementación y mantenimiento del Plan Camgal.

La dirección del Plan Camgal le corresponde al/a la titular del órgano de dirección que, dentro de la consellería competente en la materia de lucha contra la contaminación marina accidental, tenga atribuidas las funciones relativas a dicha materia.

Será la autoridad responsable de la dirección de las actuaciones necesarias desde la activación del Plan hasta el final de la emergencia.

La contaminación marina accidental se define como cualquier derrame de substancias contaminantes en el mar producido como consecuencia de un accidente marítimo u otra causa.

El objetivo fundamental del Plan Camgal es obtener la máxima protección para las personas, el medio ambiente y los bienes que resulten o puedan resultar afectados en cualquier contingencia derivada de sucesos relacionados con la contaminación marina accidental.

El contenido del Plan Camgal deberá ajustarse a los criterios básicos establecidos para los planes territoriales de contingencias en la Orden del Ministerio de Fomento de 23 de febrero de 2001, así como cualquier otro que se defina como tal por la normativa estatal referente en la materia.

El incendio de la factoría Fandicosta en Moaña demuestra el desconocimiento del Presidente de la Xunta de/sobre sus propios Protocolos.

La activación del Plan Territorial Platerga, la mejor prueba de la des-coordinación entre Consellerías de la Xunta.

El señor Núñez Feijóo, debería mirarse su propio ombligo y dejar de aplicar el efecto ventilador.

Señor Presidente .

la mierda está en su casa. Tras la Catástrofe del Prestige, la Orden Fom de Álvarez Cascos ( año 2001 ) , que daba luz al Plan Nacional de Contingencias, fue modificada por la Xunta de Galicia por obligado cumplimiento, al carecer en aquellos momentos la Comunidad Autónoma de Galicia, del preceptivo Plan Territorial de Contingencias.

Pérez Touriño, en al año 2007, aprueba el Plan Territorial, con el Conselleiro de Presidencia Méndez Romeu como " mando único " y la Directora de Protección Civil como Coordinadora.

En el año 2012, a través de un Decreto, nace de forma definitiva el Plan Camgal de la Xunta de Galicia, derogando Decretos de inferior rango.

Es decir, los políticos ocupan puestos que atentan contra toda normativa internacional.

Pladesemapesga - identificó y denunció - en aquellos momentos estas irregularidades.

La activación de un Plan de Protección Civil ( Platerga ) como Plan Territorial ha sido correcto pero - alguien - olvidó que el Plan Camgal recoge en sus articulados que " si las circunstancias adversas de la emergencia superan a los equipos de emergencia " debe activarse de forma inmediata este Plan.

Todo ello viene a demostrar que la falta de pericia o desconocimiento o tal vez la intromisión de los recurrrentes intereses políticos impidieran esta activación del Plan Camgal.medallasdelacorrupcionpoliticaAnaPastorSasemar

LAS PRUEBAS

DECRETO 155/2012, de 5 de julio, por el que se regula la estructura y organización del Plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental de la Comunidad Autónoma de Galicia.

La Constitución española habilita a las comunidades autónomas para establecer normas adicionales de protección del medio ambiente.

La Comunidad Autónoma de Galicia asumió, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de autonomía en el artículo 27, apartado 30, la competencia exclusiva de establecer «normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del paisaje en los términos del artículo 149.-1.-23». Asimismo, en el artículo 29, apartado 4, Galicia asumió la competencia autonómica para la ejecución de la legislación del Estado en la materia de «vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral gallego».

La gestión de las contingencias por contaminación marítima accidental en Galicia incumbe, en su ámbito de competencias, a la Consellería del Medio Rural y del Mar, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, la Consellería de Sanidad y la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

A la Consellería del Medio Rural y del Mar le corresponde, entre otras, desarrollar la coordinación de las competencias en las materias de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación, la elaboración del plan de contingencias por contaminación marina accidental y la planificación de las actividades de prevención.

La Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia, modificada por la Ley 6/2009, de 11 de diciembre, atribuye a la Consellería del Medio Rural y del Mar, en sus artículos 119 y 125, la competencia en las materias de apoyo a la flota pesquera, de prestación de los servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, así como de la prevención y lucha contra la contaminación del medio marino.

A la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras le corresponde, entre otras, la evaluación y control de la incidencia que sobre el ambiente provoque la actividad humana, el fomento de sistemas y estrategias de corrección de dicha incidencia, la participación en el desarrollo de planes de contingencia frente a catástrofes naturales o antropogénicas, así como la autorización de las obras e instalación de vertidos desde tierra a las aguas del litoral gallego y el ejercicio de las funciones de policía sobre estos.

En el año 2003 se elaboró el Decreto 438/2003, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Plan básico de contingencias por contaminación marina para la defensa de los recursos pesqueros, marisqueros, paisajísticos, acuícolas y ambientales de Galicia, con el fin de establecer un conjunto de normas y procedimientos de actuación, así como definir órganos competentes que constituyan el sistema de respuesta de las administraciones públicas frente a una situación de contaminación marina por un vertido tierra-mar en las rías de Galicia.xulioferreiroeseusamigosnoBNG

La publicación del primer Plan de contingencias por contaminación marina en las rías de Galicia se realizó mediante la Orden de 26 de octubre de 2004.

En el año 2006, la Xunta de Galicia aprobó el Plan territorial de contingencias por contaminación marina de Galicia que incluye y amplía el ámbito territorial del anterior a toda la costa de Galicia, por lo que se vio la conveniencia de derogar el primer Plan de contingencias por contaminación marina en las rías de Galicia, así como el Decreto 438/2003.

Este plan, aun vigente, fue publicado por Resolución de 23 de abril de 2007, de la Dirección General de Recursos Marinos.

En la actualidad, el nuevo escenario normativo derivado de la entrada en vigor del Protocolo OPRC-HNS 2000, y teniendo en cuenta la experiencia acumulada así como los avances tecnológicos y mejoras habidas en la lucha contra la contaminación marina, hacen necesaria la revisión del marco general de actuación a nivel autonómico ante un suceso de contaminación marina accidental con el objeto de mejorar la eficacia en la respuesta.

En esta revisión se incorporó el trabajo conjunto de los departamentos involucrados en la planificación y coordinación de las actuaciones a nivel territorial

Este decreto tiene por objeto regular la estructura y organización del Plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental de la Comunidad Autónoma de Galicia (en adelante Plan Camgal), así como establecer las disposiciones generales, la organización operativa y las medidas para su implementación.

El Plan Camgal se define como aquel plan diseñado y elaborado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Galicia en el que se establecen las normas y procedimientos básicos de actuación, la estructura de organización y el sistema de respuesta frente a un episodio de contaminación marina accidental que se produzca o afecte al litoral gallego.

La contaminación marina accidental se define como cualquier derrame de substancias contaminantes en el mar producido como consecuencia de un accidente marítimo u otra causa.feijooapagandofandicosa

A los efectos del presente decreto se establecen las siguientes definiciones de planes locales, planes interiores, planes territoriales y plan nacional de contingencias por contaminación marina accidental:

a) Planes locales: aquellos planes diseñados y elaborados por las administraciones locales competentes en el que se establecen las normas y procedimientos básicos de actuación, la estructura de organización y el sistema de respuesta frente a un episodio de contaminación marina accidental que se produzca en el ámbito de su ayuntamiento.-b) Planes interiores: aquellos planes diseñados y elaborados por industrias, puertos u otro tipo de instalaciones susceptibles de provocar episodios accidentales contaminantes en el mar, en el que se establecen las normas y procedimientos básicos de actuación, la estructura de organización y el sistema de respuesta frente a un episodio de contaminación marina accidental que se produzca en su ámbito.

PLADESEMAPESGA denuncia multitud de irregularidades Institucionales y falta de control de emrgencias en la nave FANDICOSTA expuesta al incendio junto el abuso de Feijóo (PPdeG en campña electoral) en el regalar dinero público que no le pertenece.

PLADESEMAPESGA denuncia multitud de irregularidades Institucionales en el incendio FANDICOSTA en Moaña y el abuso de Feijóo en el regalar dinero público a sus responsables.

Detrás del incendio de FANDICOSTA (Moaña) cuya superficie es de 11.500 metros, podrían estar las subvenciones de la Xunta de Galicia, demasiados incendios en la Ría de Vigo sobre naves de transformación de pescado.

Detrás del incendio de FANDICOSTA (Moaña) cuya superficie es de 11.500 metros, podrían estar las subvenciones de la Xunta de Galicia, demasiados incendios en la Ría de Vigo sobre naves de transformación de pescado.

PLADESEMAPESGA denuncia multitud de irregularidades Institucionales y falta de control de emrgencias en la nave FANDICOSTA expuesta al incendio junto el abuso de Feijóo (PPdeG en campña electoral) en el regalar dinero público que no le pertenece.

Safe to Sea, Inditex, Rosa Quintana, Feijóo, Ana Pastor, encabezan el negocio montado a costa de los fallecidos de las pequeñas embarcaciones, Látigo y Rebeca, las familias siguen esperando una explicación y los contribuyentes otra.

Las Banderas Azules de Galicia bajo sospecha de presunta extorsión a los alcaldes del litoral "cuotas de dinero público fijas" a cambio de Bandera Azul

Se confirma la presunta extorsión de fondos públicos a cambio de Banderas Azules que denunciaba PLADESEMAPESGA

Tirado de: http://cpapx.xunta.gal/plans-de-emerxencia

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Plans de emerxencia

A reacción ante as distintas emerxencias que poidan superar a capacidade de resposta dos servizos habituais está planificada de xeito que esta se produza de forma coordinada e eficaz.

A continuación indícanse os accesos aos distintos plans de emerxencia aprobados pola Comunidade Autónoma de Galicia. en http://cpapx.xunta.gal/plans-de-emerxencia